Polityka prywatności

Dla zachowania poufności wszelkich przekazywanych informacji Delta Contact przyjmuje następujące zasady ochrony prywatności:

  1. Korzystanie z witryny nie wymaga ujawnienia przez użytkownika danych osobowych. Pewne elementy witryny jednak mogą wymagać ujawnienia przez użytkownika danych osobowych, jednak zawsze odbywa się to za jego uprzednią zgodą oraz przy zastosowaniu wymaganych środków, procedur oraz rozwiązań organizacyjnych i technologicznych, zapewniających bezpieczne ich przechowywanie i przetwarzanie.
  2. Delta Contact zapewnia funkcjonowanie systemów ścisłej ochrony bezpieczeństwa zaprojektowanych w sposób, aby uniemożliwiać każdej nieupoważnionej osobie, w tym pracownikom organizatora, dostęp do otrzymanych od użytkownika informacji.
  3. Delta Contact pobiera wyłącznie dane, które uznaje za istotne i niezbędne do zrozumienia potrzeb użytkownika witryny. Zgromadzone dane będą przetwarzane wyłącznie w celu zaspokojenia potrzeb Użytkowników oraz za dodatkową zgodą podmiotu danych, także dla innych celów objętych tą zgodą.
  4. Delta Contact może rejestrować lokalizację komputera użytkownika w Internecie dla celów związanych z administracją systemów oraz zapewnienia bezpieczeństwa. Właściciel Witryny może monitorować liczbę użytkowników odwiedzających poszczególne części witryny, z możliwością identyfikacji tożsamości użytkownika . Identyfikacja tego rodzaju zawsze wymaga uprzedniego zarejestrowania się użytkownika.
  5. Delta Contact nie ujawnia informacji przekazanych przez użytkownika, żadnej organizacji zewnętrznej, zanim nie uzyska zgody użytkownika, bądź gdy jest to wymaganie prawne lub odbywa się po uprzednim zawiadomieniu użytkownika.
  6. Delta Contact zobowiązuje się do nieprzekazywania danych osobowych Konsumentów firmom i instytucjom, za wyjątkiem gdy przekazanie danych odbywać się będzie w wykonaniu obowiązku wynikającego z obowiązujących przepisów prawa.
  7. Instytucje państwowe, w tym organy wymiaru sprawiedliwości oraz organy nadzoru, mogą okresowo występować o ujawnienie otrzymanych od użytkownika informacji; w takim przypadku ujawnienia informacji Właściciel Witryny dokonuje wyłącznie na podstawie właściwego upoważnienia.
  8. Dane osobowe są podawane w sposób dobrowolny. Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do swoich danych poprzez indywidualny login i hasło, jak również dokonuje autoryzacji zgłoszenia. Konsument (podmiot danych) ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.
  9. Wszystkie podmioty współpracujące i powiązane z Delta Contact, wszyscy pracownicy Właściciela Witryny i wszelkie osoby trzecie posiadające zezwolenie na dostęp do otrzymanych od użytkownika informacji, są jednoznacznie zobowiązane do przestrzegania niniejszych zobowiązań w zakresie poufności.

Pytania?

Czekamy na Twój telefon
lub e-mail.

zadzwoń

728 865 757

Jeżeli chcesz zadać pytanie to napisz na zapytanie@deltacontact.pl


Jeżeli jesteś zainteresowany pracą to napisz na rekrutacja@deltacontact.pl